VEDTEKTER

FOR

TELEMARK SANGERFORBUND

 

 

 Oppdaterte vedtekter pr. 03.02.20

 

  

 

§ 1. FORMÅL

 

 • Telemark sangerforbund er en fylkesorganisasjon for de kor som ønsker å være tilsluttet Norsk sangerforbund.

 • Formålet er å formidle kontakt mellom korene, fremme interessen for korsang, arrangere fylkes stevner og andre felles opptredener til korenes beste.

 

 

 

§ 2. MEDLEMSKAP

 

 • Søknad om medlemskap i Telemark sangerforbund må sendes skriftlig til fylkesstyret

 • Korets lover, medlemstall og når koret er stiftet legges ved, samt navn og adresse på leder og kasserer.

 

 

 

§ 3. KONTINGENT

 

 • Årskontingenten til fylkesforbundet er kr. 50,- pr.medlem

 • Barne- og ungdomskor kr. 50,- pr.kor og Pensjonistkor kr. 500,-

 • Korene må være ajour med kontingenten for å ha rett til representasjon på årsmøter og sangerstevner.

 

 

 

§ 4. SANGERSTEVNER

 

 • Tid og sted avgjøres på fylkes årsmøtet.

 • Fylkesstevner arrangeres av korene i tur og orden.

 • Pensjonist kor og barne- og ungdomskor er fritatt fra å arrangere stevner.

 • Medlemskorene har plikt til å delta på fylkesstevner. Skriftlig søknad om dispensasjon må sendes fylkesstyret tre måneder i forveien.

   

  Arrangørene velger selv en stevnekomite

 • Komiteen setter opp forslag til budsjett, stevneprogram og setevnekontingent.

 • Dette må godkjennes av fylkesstyret.

 • Hvis felles sanger skal være en del av programmet skal disse godkjennes av fylkesstyret.

 • Fylkesstyret tar ut dirigenter og visedirigenter.

 • Fellesøvelser bør legges to ganger til Grenlandsområdet, en gang til Rjukan og en til Notodden.

 • Stevnekomiteen fører nøyaktig regnskap med bilag.

 • Regnskapet avsluttes snarest etter stevnets avvikling.

 • Stevnekomiteens korrespondanse og revidert regnskap med bilag overleveres fylkesstyret for godkjenning.

 • Overskudd ved Fylkesstevne fordeles med 60 % til arrangørkorene og 40 % til Forbundet.

 

 

 

§ 5. STEVNEFOND

 

 • Av overskudd fra stevner avsettes 30 % inntil stevnefondet har nådd kr. 5000,-

 • Beløp over dette føres på kassakonto

 • Fondets inn- og utbetalinger føres som eget regnskap.

 • Fondet anvendes til dekning av eventuelt underskudd på fylkesstevner.

 • Underskudd som ikke kan dekkes av stevnefondet, kan fylkesstyret utligne på deltakende kor i forhold til medlemstall.

 

 

 

§ 6. KORFOND

 

 • Hvis et av de tilsluttede kor blir oppløst skal pengene overføres til et spesielt fond i Telemark sangerforbund

 • Pengene kan tilbakebetales med samme beløp hvis et nytt kor opprettes på stedet innen 10 år.

 • Rentene tilfaller fylkes kassa. Korets eiendeler oppbevares av et valgt styre på tre medlemmer innen koret.

 

 

 

§ 7. ÅRSMØTE

 

 • Årsmøtet er fylkesforbundets høyeste instans og holdes hvert år.

 • Medlemskorene har ansvar for gjennomføring av årsmøte helg etter tur.

 • Møtet holdes siste helg i Januar hvert år.

 • Økonomisk fordeling av gjennomføringen deles 50% kor og 50% Telemark sangerforbund.

 • Brage

 • Samklang

 • Brevik

 • Agitato

 • Porsgrunn

 • Notodden Damekor

 • 2021 Sangforeningen Midnattsol

 • Kor som har sitt medlemskap i orden har rett til en representant og en observatør , uansett medlemstall.

 • Årsmøtet omhandler:

 

 1. Fylkesstyrets årsmelding

 2. Korenes årsmeldinger

 3. Fylkesstyrets reviderte regnskap.

 4. Handlingsplan

 5. Budsjett

 6. Innkomne forslag

 7. Tid og sted for neste stevne

 8. Valg av fylkesstyre, revisorer, valgkomite og eventuelt andre komiteer.

 

 

 

 • Saker som ønskes behandlet må være fylkesstyret i hende seinest 4 uker før årsmøtet.

 • Forlagene, med styrets innstilling, sendes korene for behandling to uker før årsmøtet.

 • Saker som kommer inn etter fristens utløp henlegges av fylkesstyret.

 • Fylkesstyret har rett til å delta i forhandlinger og har stemmerett, bortsett fra valg av eget styre.

 • Varamedlemmer til styret har ikke stemmerett.

 • Korenes representanter har full stemmerett i alle saker.

 • Det velges to revisorer og et varamedlem. Minst en av revisorene må møte på årsmøtet

  Utgiftene dekkes av fylkesforbundet.

 • Det velges valgkomite fra to kor (vanlig praksis er to tre eller fem). De konstituerer seg selv.

  Fortrinnsvis leder av valgkomiteen møtet på årsmøtet. Utgiftene dekkes av fylkesforbundet.

 • Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall hvis ikke vedtektene sier noe annet.

 • Ved stemmelikhet blir saken utsatt.

 • Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når fylkesstyret finner det nødvendig, eller når minst 2/3 av forbundets kor krever det.

 • Bare de saker som er årsak til innkallingen kan behandles.

 • Etter at årsmøtet er formelt avsluttet inviterer fylkesforbundet deltakerne til et mer uformelt møte (medlemsmøte) der saker som ikke trenger årsmøte behandling kan tas opp.

 

 

 

 

 

§ 8. STYRET

 

 • Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og to varamedlemmer.

 • Leder har rett til å være medlem av landstyret. Ønsker ikke leder å sitte som fast medlem i landstyret kan et annet styremedlem velges.

 • Finner årsmøtet det påkrevd, kan styremedlemmenes antall økes.

 • Årsmøtet står til enhver tid fritt med hensyn til hvilket sted styrets medlemmer velger.

 • Leder, kasserer og et styremedlem velges for to år

 • Nestleder, sekretær og et styremedlem velges for to år påfølgende årsmøte

 • Varamedlemmer velges for et år.

 • Leder, sekretær og kasserer utgjør forretningsutvalget.

 • Forretningsutvalget som består av leder, sekretær og kasserer utfører forbundets løpende forretninger.

 • Forretningsutvalget bør fungere som en vedtektskomite.

 • Dersom vedtektene endres på årsmøtet , må oppdaterte vedtekter sendes korene umiddelbart.

 • Leder er ansvarlig for styremøter og den daglige ledelse av forbundets virksomhet.

 • Leder sammenkaller styret når leder eller tre av styremedlemmene finner det nødvendig.

 • Sekretæren fører protokoll. Denne leses opp på hvert møte og undertegnes av leder.

 • Sekretæren er ansvarlig for korrespondanse og årsmeldinga, i samråd med leder.

 • Kassereren forvalter pengene og fører regnskap etter et system godkjent av styret.

 • Kassabeholdningen bør ikke overstige kr. 200,-

 • Øvrige midler settes inn i en av styrets godkjente banker

 • Kassereren må sørge for å få revidert regnskapet før årsmøtet.

 • Øvrige medlemmer i styret tildeles oppgaver fortløpende.

 

 

 

§ 9. REVISJON AV REGNSKAP

 

 • Årsmøtet velger to revisorer med et varamedlem.

 • De foretar alminnelig revisjon

 • Hvis ikke regnskapet er i orden sammenkaller lederen fylkesstyret for å behandle saken og treffe de nødvendige beslutninger.

 

 

 

§ 10. FORBUNDET TILLITSVALGTE

 

 • Tillitsvalgte må være medlem i et av forbundets tilsluttede kor.

 • Hvis tillitsvalgtes kor går ut av forbundet, eller den tillitsvalgte slutter, suppleres styret med et varamedlem.

 • Om nødvendig konstituerer styret seg på nytt, fram til neste valg.

 

 

 

§ 11. REISE OG DIETT

 

 • Fylkesforbundet betaler reise og oppholdsutgifter til møter for styret og varamedlemmer.

 • Reise- og oppholdsutgifter til alle møter fra korene, dekkes av korene selv.

 • Utgifter til fellesdirigenter ved stevner, dekkes av forbundet.

 • Telemark Sangerforbund følger Norsk Sangerforbund sitt reiseregulativ.

 

 

 

§ 12. FYLKESFANEN

 

 • Arrangørkor(ene) fra siste fylkesstevne oppbevarer fylkesfanen og sørger for at den, til enhver tid , er forsvarlig lagret.

 • De som oppbevarer fanen, skal i samarbeid med fylkesstyret, sørge for at fanen er tilstede ved fylkesstevner, landsangerstevner og nordiske stevner.

 • Fylkesforbundet er ansvarlig for at fanen er forsikret der den befinner seg til enhver tid.

 

 

 

§ 13. UTDELING AV UTMERKELSER I TELEMARK SANGERFORBUND

 

 • Telemark Sangerforbund deler ut hederstegn til sangere som har oppnådd 30 års ,50 års og 60 års medlemskap i forbundet.

 • Utdeling av hederstegn skal foretas av en person som er medlem i fylkesstyret.

 • Skjema for hederstegn fra Telemark sendes TSF i god tid med dato for utdeling og navn på utdeler.

 

 

 

 

 

§ 14. TVIST OM VEDTEKTSTOLKNING

 

 • Avgjørelsesmyndighet i lovtvister ligger hos fylkesstyret.

 

 

 

 

 

§ 15 OPPLØSNING

 

 • For å oppløse dette forbund kreves 2/3 flertall

 • Forbundet kan ikke oppløses hvis representanter fra tre av korene ønsker å opprettholde forbundet.

 • I tilfelle fullstendig oppløsning skal eventuelle midler forvaltes av Norsk Sangerforbund.

 • Dannes senere et nytt fylkesforbund, skal midlene tilfalle dette hvis vedtektene er i overensstemmelse med Norsk Sangerforbund sine vedtekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.02.2020

 

Revidert av Tom R.Larsen Mannskoret Brage Leder Telemark Sangerforbund

 

 

 

Gunhild Olsen Moen Notodden Damekor Sekretær Telemark Sangerforbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revidert til hend hold til vedtak Årsmøte 2020