Smittevern for musikkøvelser – Norsk musikkråd  

Veilederen er utarbeidet for at musikkøvelser kan gjennomføres på en forsvarlig og akseptert måte. Det kan gjennomføres musikkøvelser, men ved lokale smitteutbrudd er det viktig å følge med på begrensninger som blir satt i den enkelte kommune.

  • 04.03.21: Musikkøvelser for voksne kan gjennomføres når smittevernregler overholdes og lokale forhold tillater det.
  • Norsk musikkråd har i lang tid anmodet om at denne byttes ut med mer regionalt tilpassede anbefalinger. En mer tilpasset anbefaling vil i større grad spille på lag med den faktiske smittesituasjonen.

    Ved inngang til mars er det kun tre fylker som har en R-verdi over én (Oslo, Viken og Agder), og også her er det store forskjeller mellom kommunene.

    Vårt råd til lokale musikklag/kor har vært å avklare med lokal smittevernmyndighet om det er mulighet for å gjennomføre innendørs musikkøvelser. Flere kommuner har gitt samtykke til dette, mens andre har kun forholdt seg til den nasjonale anbefalingen. Andre har igjen oppfattet det som at de ikke har mulighet til å gi unntak fra en nasjonal anbefaling, uavhengig av deres lokale situasjon.

    Det er foreløpig ingen utsikter til at det kommer noen endring i den nasjonale anbefalingen, men helsemyndighetene har til vurdering om det skal gjøres endringer for innendørs breddeidrett for voksne. Det er uvisst når dette eventuelt vil skje.